top of page
Caută

“Câştigӑ sute de premii cu TOPModel by Depesche” Perioada campaniei: 25 Martie 2024 – 10 Mai 2024

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala “ Câştigӑ sute de premii cu TOPModel by Depesche” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de Societatea New View S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Foişorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, avand punctul de lucru in Bucuresti, Str Olari, 12 B, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1508/2007, cod unic de inregistrare:  RO 20803268,  (denumita in continuare „Organizatorul”) în beneficiul  PENTA COMERCIAL SRL, cu sediul in Iasi,  Str. Prof. Ion Inculet 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J22/3687/2022, cod unic de inregistrare  RO 32168950 (denumita in continuare „PENTA”).

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial"). Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

1.3 Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

- printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din  Bucuresti,  Strada Olari, nr.12B, sector 2, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe site-ul https://www.penta-comercial.ro/regulamente.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele fizice si online, inclusiv standuri de la diferite evenimente,  care comercializeaza produsele participante, denumite in continuare Magazine Participante, si se va desfasura prin intermediul spatiului virtual, pe site-ul www.penta-comercial.ro 

3.2. Campania se desfasoara in perioada 25 Martie – 10 Mai 2024, denumita in continuare „Perioada Campaniei”.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual Participant" si colectiv „Participanti").

4.2 La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului,

sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv nici membrii de familie ai

acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (insemnand copii, nepoti, parinti, bunici, frate/ sora), precum si sot/

sotie.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

ü  5.1. La campanie participa toate produsele comercializate de Penta Comercial astfel:

-        Orice produs din gama TOPModel by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

-        Orice produs din gama Miss Melody by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

-        Orice produs din gama Dino World by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

-        Orice produs din gama Ylvi by Depesche, indifferent de tipul acestuia;

-        Orice produs din gama Princess Mimi by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

-        Orice produs din gama Trends by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

-        Orice produs din gama Guardian Angels by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

comercializate in Magazinele Participante, (denumite in continuare “Produsele Participante”).

5.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea  eventual conduce publicul la  concluzia  actualitatii  ori continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:


6.2 Valoarea totala estimata a premiilor este de 11117,54 LEI (TVA inclus)

6.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/

caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor.

6.4 Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

6.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate castiga un singur premiu.

6.6 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: internet pentru accesarea site-ului)

6.7 In cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate castiga un singur premiu la Roata Norocului si un singur premiu mare.

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI 

7.1 Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, Participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

a.      Participantul  trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b.      Participantul trebuie să achiziţioneze in perioada Campaniei din Magazinele Participante cel putin 1 Produs Participant la campanie si sa poata face dovada achizitiei cu bon fiscal/factura fiscala. Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura pentru situatia in care ii va fi solicitat in etapa de validare in cazul in care va fi declarat castigator;

c.      Dupa achizitionarea Produselor Participante la campanie, Participantul trebuie sa acceseze site-ul www.penta-comercial.ro  

d.      In momentul accesarii site-ului www.penta-comercial.ro Participantului i se va deschide fereastra cu Roata Norocului în care va trebui sa completeze urmatoarele campuri: „Nume”, „Localitate”, Judet”, „Varsta copil”, „Adresa email”, „Nr. Telefon”, „Data si nr bon fiscal”, „Accept termenii si conditiile”.

e.      Dupa completarea campurilor de mai sus Participantul va apasa butonul „Invarte Roata”, urmand a primi un mesaj cu premiul castigat in momentul in care sageata rotii se va opri pe un anumit slot de pe roata.

 

7.2   Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin accesarea www.penta-comercial.ro si indeplinirea conditiilor mentionate in sectiunea 7.1 Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 a prezentului Regulament Oficial

7.3   Nu vor fi luate in considerare si nu vor fi acceptate inscrierile la Campanie transmise in urmatoarele conditii:

-       Inscrierile facute in afara Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definita la Sectiunea 3;

-       Daca inscrierile au fost efectuate prin frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software, altele decat cele legale si/sau indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial;

-       Inscrierile care contin raspunsuri la intrebarea/intrebarile Campaniei care nu au legatura cu natura si scopul Campaniei asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

-       Inscrierile care contin raspunsuri care au un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;

-       Inscrierile care contin raspunsuri ce contin inscrisuri sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse. Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Campanie respectiva imagine/ respectivele imagini;

-       Inscrierile care contin raspunsuri care promoveaza ura sau comportamente iresponsabile etc.

7.4   Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 4 de mai sus;

7.5    Participantul va folosi pentru inscriere o adresa de e-mail valida, personala, iar inscrierea se poate face doar in numele sau, nu pentru altcineva;

7.6   Un Participant unic este definit de o adresa de e-mail unica, personala si valida.

7.7    Acelasi bon fiscal/ aceeasi factura poate fi inscris/a in concurs o singura data.

7.8   Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta (a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginii sau reputatiei Campaniei, Organizatorului sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la descalificarea Participantilor implicati, chiar si a celor validati. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata Participantului descalificat.

7.9   Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice orice participare la Campanie, ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

7.10                                   Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina lor de prezentul Regulament.

7.11                                   In contextul prezentei Campanii, notiunile de bon sau bon fiscal vor include si factura fiscala. Documentele fiscale enumerate trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie si sa fi fost emise unor persoane fizice.

8. SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul Campaniei se va face astfel:

A) Automat, prin intermediul Rotii Norocului afisata pe site-ul www.penta-comercial.ro, pentru premiile constand in:

ü TOPModel Patch-uri pentru ochi;

ü TOPModel Unghii Autocolante

ü TOPModel Gel de sclipici;

ü TOPModel Masca de Fata

ü Folat Set 6 Baloane

ü TOPModel Luciu de Buze

ü TOPModel Carte de Colorat si Design

ü Monster Cars Carte Colorat cu Stickere

ü TOPModel Penar echipat cu 3 compartimente

 

B) Prin tragere la sorti, pentru Marele Premiu constand in Bilete duble la concertul Iulianei Beregoi, ce va avea loc in urmatoarele conditii:

-                           tragerea la sorti va avea loc in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, prin intermediul  Organizatorului Societatea New View SRL;

-                           la tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial;

-                           tragerea la sorti se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial;

-                   tragerea la sorti va avea loc  in prezenta unui notar public sau a unui avocat, in Bucuresti.

Pentru premiile mari puse in joc, va exista o singura extragere prin care se vor desemna prin tragere la sorti 5 castigatori si 10 rezerve in urmatoarea ordine: primii 5 Participanti extrasi vor fi pentru premiul  constand in Bilete la concert Iuliana Beregoi iar urmatorii 10 Participanti extrasi vor fi rezerve pentru situatia in care vreun castigator nu este validat sau refuza sa primeasca premiul.

In cazul in care, din orice motiv, un castigator extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va

face rezervelor in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind

aplicabila si in cazul rezervelor.

In total, vor fi extrasi 5 castigatori si 10 rezerve.

 

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR

 

9.1 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin intermediul adresei de e-mail utilizate la inscrierea in Campanie, in termen de 4 zile lucratoare de la data desemnarii lor drept castigatori, in intervalul orar 09:00 – 18:00; adresa de e-mail utilizata serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 4 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.2. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului, printr-un email la adresa office@newview.ro, informatiile necesare identificarii si validarii lui. In cadrul e-mail-ului, Participantului i se va solicita ca in termen de maximum 3 zile lucratoare de la instiintarea sa ca fiind potential castigator sa completeze datele de contact necesare  pentru  procesul  de validare si inmanare a premiilor si anume:

Participantul va trebui sa confirme ca are drept de participare conform Regulamentului si sa declare urmatoarele informatii:

ü    In situatiile in care premiile nu depasesc 600 LEI se vor solicita urmatoarele date: nume, prenume, data nasterii, poza/scan dupa bonul inscris in campanie, adresa de livrare a premiului.

ü    In situatiile in care premiile depasesc 600 LEI se vor solicita urmatoarele date: nume, prenume, copie dupa cartea de identitate, poza/scan dupa bonul inscris in campanie, adresa de livrare a premiului.

* Solicitarea datelor privind actul de identitate (CI/BI) se va realiza in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (in masura in care premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 LEI impus de Codul Fiscal).

ü  Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin printr-un email la adresa office@newview.ro, in termen de maximum 3  zile lucratoare de la data transmiterii lui.

ü  Daca Participantul nu trimite documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la instiintare acestuia ca fiind potential castigator, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora (doar in cazul premiilor mari).

ü  In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa retrimita documentul/ele.

ü  Dupa verificarea datelor primite de la Participant se va trece la etapa verificarii bonului care atesta achizitia a minim 1 produs Participant la campanie astfel:

Ø  Un bon fiscal/factura valida trebuie sa respecte Normele de aplicare a OUG 28/1999 actualizata 2018 si anume trebuie sa contina trei parti: antet, continut, parte finala si sa fie unic. 

Ø  Antetul contine: denumirea, codul fiscal al comerciantului, adresa de la locul de instalare a aparatului;

Ø  Continutul bonului fiscal/factura contine: data (ziua, luna, anul în aceasta ordine), ora si minutul emiterii bonului fiscal; numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; numele sau codul operatorului; denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei acesteia; valoarea totala a bonului, inclusiv TVA; valoarea totala a TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operațiunilor scutite de TVA; valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a TVA, daca este cazul;

Ø  Partea finala cuprinde logotipul si seria fiscala a aparatului/numarul aparatului de marcat electronic fiscal.

ü  Daca informaţiile cuprinse pe bonul sau factura de cumpărare respecta conditiile de validare descrise in prezentul Regulament, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Câştigător şi va intra in posesia premiului conform prezentului Regulament.

9.3 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 3 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original (in cazul in care exista suspiciuni de frauda si Participantul declarat castigator nu poate prezenta bonul fiscal in original), constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.5 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.  Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie pentru acordarea tuturor premiilor.

9.7 In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati/ refuza/ nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii/ se

afla in incapacitate de a intra in posesia premiului, atribuirea premiului se va face catre rezerve, in ordine

extragerii lor.

9.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.penta-comercial.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii acestora.

9.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, de maximum 2 ori, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data  publicarii castigatorilor pe https://www.penta-comercial.ro/regulamente .

9.10 Premiile vor fi predate catre castigator pe baza unui proces verbal in doua exemplare ce vor trebui semnate si  completate de castigator. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului si/ sau PENTA. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  • Pierderea bonurilor fiscale/facturilor  inainte de finalizarea procesului de validare

  • Bonuri fiscale/facturi deteriorate, ce fac imposibila identificarea Produselor Participante si valoarea acestora

  • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscal sau continutului acestora;

  • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

  • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

  • Situatiile in care Participantii achizitioneaza in perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie;

  • Situatiile in care Participantii achizitioneaza produse Participante in afara duratei de desfasurare a Campaniei

  • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

  • Organizatorul nu va fi facut responsabil de starea premiului ulterior inmanarii acestuia catre castigator si semnarii procesului verbal de predare-primire premiu. Organizatorul se face responsabil de premiu doar pana in momentul predarii lui catre castigator.

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

11.2 Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

12.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul paginii https://www.penta-comercial.ro/regulamente

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1 Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

 

SECTIUNEA 15. CONSTESTATII SI LITIGII

15.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

15.2 Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite fizic catre  Organizatorul Campaniei, New View SRL , cu sediul in Bucuresti , Strada Olari Nr 12B, Sector 2 sau prin intermediul adresei de e-mail office@newview.ro, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.

15.3 Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

a)      numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;

b)     prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

15.4 Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

 

 

 


 

 

 

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Câştigӑ sute de premii cu TOPModel by Depesche

Perioada campaniei: 25 Martie 2024 – 10 Mai 2024- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

1.      Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PENTA. si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

PENTA COMERCIAL SRL, cu sediul in Iasi,  Str. Prof. Ion Inculet 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J22/3687/2022 , cod unic de inregistrare  RO 32168950 (denumita in continuare "Operatorul”), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul: NEW VIEW S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punct de lucru Str. Olari, nr.12B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1508/2007, RO 20803268, in calitate de Imputernicit al Operatorul PENTA,

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Cerere scrisa catre Organizatorul New View SRL la adresa: str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucuresti.

2.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra, direct si/ sau prin intermediul Imputernicitului (Imputernicitilor), de la participanti/castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

-        Pentru Participantii la campanie, in vederea inscrierii in campanie, vor fi prelucrate: nume, prenume, adresa de email, nr telefon, localitate, judet, varsta copilului.

-        Pentru Castigatorii la Campanie,  in vederea predarii premiilor,vor fi prelucrate : nume si prenume, adresa

Pentru a putea participa la  Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă ca au citit si au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a PENTA COMERCIAL SRL,Mai multe informatii pot fi solicitate si la numarul de telefon:  +40754679499.  

3.      Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, direct si/ sau prin intermediul Imputernicitului (Imputernicitilor), in vederea:

(i)     organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)    participarii la Campanie a persoanelor vizate;

(iii)  atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului Campaniei;

(iv)  solutionarii cererilor participantilor la Campanie – Organizatorul Campaniei va utiliza aceste date pentru a raspunde eventualelor solicitari, cerinte, reclamatii, sau oricaror altor intrebari.

4.      Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor acestuia etc.

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului si/ sau ale Imputernicitului (Imputernicitilor) acestuia.

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa.

5.      Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator prin intermediul Imputernicitului  New View SRL vor fi dezvaluite Operatorului

 

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.

 

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6.      Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si/ sau de catre Imputernicitul (Imputernicitii)/ Sub-Imputernicitul (Sub-Imputernicitii) Operatorului timp de 30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului (Imputernicitilor) obligatii similare.

 

7.      Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

(i)               dreptul de informare;

(ii)             dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(iii)           dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iv)            dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(v)             dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(vi)            dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vii)          dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(viii)        dreptul la portabilitate a datelor;

(ix)            dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;

(x)             dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la acestia fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Imputernicitului New View, la sediul din Str. Olari, nr. 12B, sector 2, Bucuresti, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@newview.ro.

De retinut:

•           Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

•           Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul (Imputernicitii)/ Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului (Imputernicitilor)/ Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

 

8.   Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului (Imputernicitilor) obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputernicit (Imputerniciti), in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit (Imputerniciti), in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

9.  Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

10.  Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.

 

 

 

149 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page